Regulamin zakupów

1. Definicje

 

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki składania i dokonywania Zamówień w sklepie internetowym „wozniakizolacje.pl”. dostępnym pod adresem www.wozniakizolacje.pl

2. Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności o:

– ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2108 poz. 1025 ze zm.),

– ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 147 z późn. zm.),

– ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827),

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

– Administrator – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Woźniak Spółka Jawna ul. Wiślana 1, 05-092 Łomianki.

– Cena – oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze lub wyliczoną na podstawie parametrów podanych przez Zamawiającego. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają Kosztów dostawy.

– Dane – dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia.

– Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie internetowym “wozniakizolacje.pl” niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z rozumieniem. art. 22[1] Kodeksu cywilnego.

– Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronach Sklepu, za pomocą, którego Zamawiający dokonuje Zamówień na Towary oferowane przez Sklep.

– Wysyłka (Koszty dostawy) – opłaty pobierane za dostarczenie zamówionego Towaru do Zamawiającego, dokładnie określone w niniejszym Regulaminie.

– Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, która obejmuje Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.

– Realizacja Zamówienia – czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego. Na Realizację Zamówienia składają się: przygotowanie Zamówienia do wysyłki oraz dostawa Zamówienia do Zamawiającego.

– Sklep – sklep internetowy „wozniakizolacje.pl” dostępny pod adresem elektronicznym www.wozniakizolacje.pl stanowiący własność Sprzedawcy, za pośrednictwem którego dokonywana jest sprzedaż Towarów bez jednoczesnej obecności Stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

– Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Woźniak Spółka Jawna ul. Wiślana 1, 05-092 Łomianki . NIP:1180049591 REGON: 010151553

– Strony – Sprzedawca i Zamawiający.

– Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w sklepie internetowym „wozniakizolacje.pl”

– Umowa – umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

– Użytkownik – każdy, kto korzysta ze strony internetowej Sklepu, w tym Zamawiający.

– Zamawiający – osoba fizyczna (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu Towarów w Sklepie.

– Zamówienie – czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu Koszyka, podczas której Zamawiający wyraża wolę zakupu wybranych Towarów zgodnie z ich opisem, Ceną i Kosztami dostawy oraz na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów w sklepie internetowym „wozniakizolacje.pl” odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

3. Dostawcą usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.

4. Korzystanie ze stron Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

5. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony Sklepu „wozniakizolacje.pl”, a w szczególności przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu stanowiącą jego integralną część oraz dokonać jego akceptacji. Ponadto Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Polityki Prywatności dostępnej na stronie internetowej.

6. W celu korzystania ze stron Sklepu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. W celu prawidłowego funkcjonowania stron Sklepu komputer lub urządzenie Użytkownika powinno mieć włączoną opcję obsługi plików typu “Cookies”.

7. W celu dokonania Zamówienia Użytkownik powinien posiadać aktywny adres elektroniczny oraz aktywny numer telefonu.

8. Zdjęcia Towarów zamieszczanych na stronach Sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami pochodzą od Sprzedawcy.

9. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Sklepu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy.

10. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej Sprzedawcy.

11. Użytkownik powinien powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Sklepu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.

12. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania, w jakiejkolwiek formie, treści o charakterze bezprawnym.

3. Rejestracja oraz zakładanie konta Użytkownika

 

1. Rejestracja Użytkownika w Sklepie jest bezpłatna.

2. Rejestracja nie jest konieczna do przeglądania stron Sklepu, jak również nie jest konieczna do złożenia Zamówienia, jednakże umożliwia Użytkownikowi przeglądanie historii i stanu swoich Zamówień, jak również otrzymywanie dodatkowych usług świadczonych przez Sprzedawcę na żądanie Użytkownika.

3. Aby zarejestrować się, Użytkownik powinien, za pomocą kursora, wybrać ikonkę “Moje konto”, co spowoduje przekierowanie Użytkownika na stronę Sklepu umożliwiającą logowanie (dla zarejestrowanych Użytkowników) i/lub założenie konta Użytkownika.

4. Kliknięcie w ikonkę “Utwórz konto” spowoduje przekierowanie Użytkownika na stronę Sklepu zawierającą formularz umożliwiający założenie konta klienta (“Formularz”).

5. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie Formularza i akceptację poprzez link wysłany na podany adres e-mail.

6. Przed wypełnieniem Formularza należy zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a następnie zaakceptować postanowienia w nich zawarte.

7. Po wypełnieniu Formularza należy wybrać ikonkę “utwórz konto”, co spowoduje przesłanie Formularza do Sprzedawcy. Następnie na podany adres e-mail Użytkownika przesłany zostanie link aktywacyjny. Po aktywacji konta za pomocą przesłanego linku proces rejestracji zostaje zakończony, zaś Użytkownik zostaje automatycznie zalogowany na swoje Konto – od tego momentu Użytkownik posiada aktywne Konto w Sklepie i może składać Zamówienia korzystając ze swojego Konta bez konieczności ponownej Rejestracji.

8. Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi w szczególności:

– dokonywanie Zamówień,

– dostęp do stanu i historii Zamówień,

– zamieszczanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy.

9. Logowanie do Konta polega na podaniu adresu e-mail oraz Hasła, ustalonych przez Użytkownika podczas dokonywania Rejestracji.

10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Hasło do Konta ma charakter poufny. W celu zapewnienia właściwej ochrony Hasła zaleca się dokonywanie jego zmiany. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa, Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać co najmniej jedną dużą literę oraz cyfrę lub znak specjalny.

11. Każde naruszenie poufności Hasła Użytkownik powinien zgłosić Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia.

12. W przypadku utraty Hasła Użytkownik może zwrócić się do Sprzedawcy o wyznaczenie nowego hasła, które ma charakter tymczasowy, pozwalającego na zalogowanie się do Konta. W tym celu Użytkownik powinien skorzystać z mechanizmu udostępnionego na stronie logowania do Konta, oznaczonego jako “Nie pamiętasz hasła?”. Po wpisaniu przez Użytkownika jego adresu e-mail, na adres ten wysłany zostanie e-mail z linkiem umożliwiającym zalogowanie się do Konta oraz dokonanie zmiany Hasła,

13. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.

4. Zawarcie Umowy

 

1. Zamawiający dokonuje Zamówienia korzystając z opcji dodania produktu do Koszyka.

2. Zamawiający oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.

3. Złożenie Zamówienia następuje poprzez kliknięcie w ikonę “Złóż zamówienie”. Kliknięcie w przycisk „Złóż zamówienie” pociąga za sobą obowiązek Zamawiającego zapłaty Ceny Towaru oraz Kosztów dostawy, co Zamawiający niniejszym akceptuje.

4. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający musi dokonać wyboru Towaru i jego ilości oraz miejsca dostawy, jak również dokonać wyboru formy i sposobu Płatności.

5. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający, informowany jest o:

– cechach wybranego Towaru oraz łącznej kwocie należnej Sprzedawcy z tytułu jego zakupu i wysyłki, tj. Cenie oraz Kosztach dostawy Towaru do Zamawiającego, do których pokrycia zobowiązany jest Zamawiający,

– sposobie i terminie zapłaty,

– sposobie i terminie realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę,

6. Przed złożeniem zamówienia Zmawiający zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz akceptacji jego postanowień. Złożenie Zamówienia jest możliwe jedynie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowaniu jego postanowień.

7. Poprzez kliknięcie w ikonę “Złóż zamówienie” Zamawiający potwierdza, że akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz Ceną i Kosztami dostawy, oraz wyraża wolę dokonania ich zakupu zgodnie z niniejszym Regulaminem, zobowiązując się do ich zapłaty. Jednocześnie Zamawiający potwierdza zapoznanie się i akceptację warunków dostawy oraz płatności obowiązujących u Sprzedawcy, określonych w niniejszym Regulaminie,

8. Z chwilą kliknięcia w przycisk “Złóż zamówienie” dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Sprzedawcą, zgodnie z którą Zamawiający ma obowiązek zapłaty Ceny oraz pokrycia Kosztów dostawy Towaru, zaś Sprzedawca ma obowiązek realizacji Zamówienia oraz dostarczenia zamówionego Towaru Zamawiającemu bez wad oraz w sposób i w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

9. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza niezwłocznie (tj. w tym samym dniu, w którym nastąpiło złożenie Zamówienia) Zamawiającemu fakt dokonania Zamówienia. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca przesyła na podany przez Zamawiającego w Formularzu adres poczty elektronicznej e-mail (“Potwierdzenie”). Potwierdzenie zawiera informacje, o których mowa w pkt. 5 powyżej. Wraz z Potwierdzeniem, Sprzedawca przesyła Zamawiającemu Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy, które stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz Formularz Odstąpienia od Umowy stanowiący Załącznik nr 2 do regulaminu.

10. Z chwilą otrzymania potwierdzenia Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym, a Sprzedawcą, do której, w przypadku gdy Zamawiającym jest Konsument, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

11. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia z uwagi na brak zamówionego Towaru lub materiału niezbędnego do jego wykonania, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, że Zamówienie nie może być zrealizowane.

12. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży Towarów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość może być ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności złożenia oraz wpłynięcia Zamówienia do Sprzedawcy. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia z uwagi na wyczerpanie się Towaru objętego promocją lub wyprzedażą Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, że Zamówienie nie może być zrealizowane. W związku z powyższym Zamawiający uzyskuje zwrot uiszczonej należności i tym samym zrzeka się wszelkich innych roszczeń wobec Sprzedawcy związanych z niemożnością realizacji Zamówienia.

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówień. W przypadkach budzących uzasadnione obawy, że Zamawiający nie przestrzega niniejszego Regulaminu Sprzedawca może odstąpić od realizacji Zamówienia, o czym Sprzedawca poinformuje Zamawiającego.

14. Zamawiający wraz z otrzymaniem Potwierdzenia Zamówienia od Sprzedawcy powinien dokonać Płatności za zamówiony Towar oraz pokryć Koszty dostawy. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Płatności zawarte są w Potwierdzeniu przesłanym przez Sprzedawcę.

15. Wszystkie Towary oferowane na stronach sklepu internetowego „wozniakizolacje.pl” są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.

5. Płatności

 

1. Zamawiający dokonuje Płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od momentu otrzymania Potwierdzenia Zamówienia. Z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej, Zamawiający może dokonać Płatności za pomocą jednego z niżej wymienionych sposobów:

– za pobraniem – ta forma Płatności oznacza, że Zamawiający dokonuje zapłaty z tytułu Ceny i Kosztów dostawy Towaru przy odbiorze przesyłki,

– przelewem bankowym na konto Sprzedawcy o numerze: PL 62 8009 0007 0003 3776 2001 0001  w tytule przelewu ” numer zamówienia”,

– kartą kredytową,

– e-przelewem – transakcję realizuje system tpay.com,

– płatność tpay.com.

2. W zależności od formy płatności Sprzedawca lub operator tpay.com potwierdza otrzymanie Płatności na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej.

3. W przypadku wyboru sposobu płatności przelewem bankowym, po dokonaniu Zamówienia na adres e-mail Zamawiającego wpłynie wiadomość z informacjami do przelewu. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po otrzymaniu przez Sprzedawcę wpłaty. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę wpłaty – operacja zostanie automatycznie anulowana po 10 dniach.

4. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą zaksięgowania należnej kwoty na rachunku Sprzedawcy.

6. Realizacja Zamówienia

 

1. Zamawiający może składać Zamówienia w każdy dzień tygodnia, przy czym Realizacja Zamówień, które mają być dostarczone za pośrednictwem firm kurierskich odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 16:00. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.

2. Realizacja Zamówień odbywa się w terminie siedmiu dni od dnia dokonania pełnej Płatności przez Zamawiającego,

3. W przypadku Realizacji Zamówienia w terminie innym niż wskazany w pkt. 1 i 2 powyżej, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Zamawiającego potwierdzenie odmiennych warunków Realizacji Zamówienia uzgodnionych przez Strony.

4. W każdym przypadku Realizacja Zamówienia nie może przekroczyć 30 dni liczonych od dnia dokonania Płatności przez Zamawiającego,

5. W przypadku braku pełnej Płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy.

7. Warunki oraz Koszty dostawy

 

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego rozdziału, Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Polski.

2. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich, według wyboru Zamawiającego.

3. Szczegółowe warunki oraz koszty dostawy:

– Kurier DPD – 15 zł, w przypadku przedpłaty, czas dostawy średnio w 48h;

– Kurier Pocztex 48 – 15 zł, w przypadku przedpłaty, czas dostawy średnio w 48h – 125h ;

4. Przy zamówieniu większej ilości Towarów wielkogabarytowych jednostkowe koszty wysyłki mogą ulec zmniejszeniu.

5. W zależności od wybranej opcji dostawy koszty dostawy jest automatycznie doliczany do kwoty Zamówienia.

6. Doręczenia kurierskie realizowane są w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00 . Jeśli w tym czasie odbiór przesyłki nie jest możliwy, to najlepszym rozwiązaniem jest podanie adresu przesyłki do miejsca pracy Klienta (koniecznie z nazwą firmy). Kurierzy mają wyznaczoną trasę i nie mają możliwości doręczenia paczki wyłącznie we wskazanym przedziale godzin lub o konkretnej godzinie.

7. W chwili wydania Towaru przez przedstawiciela firmy kurierskiej Zamawiający powinien dokonać sprawdzenia czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu oraz czy wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza własnoręcznym podpisem wydanie Towaru. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji w sposób, o którym mowa w punkcie IX Regulaminu.

8. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT, jeżeli Zamawiający podał dane niezbędne do jej wystawienia. Wraz z dokumentami, o których mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca przekazuje Zamawiającemu formularz odstąpienia od Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

9. Sprzedawca dostarcza zamówiony Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci rachunku lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający podał dane niezbędne do jej wystawienia. Wraz z dokumentami, o których mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca przekazuje Zamawiającemu formularz odstąpienia od Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

10. Na życzenie Zamawiającego Sprzedawca wystawia faktury VAT. Faktury VAT przesyłane są Zamawiającemu drogą e-mail w wersji elektronicznej – pliku PDF.

11. Faktury VAT w formie papierowej przesyłane są Zamawiającemu po jego pisemnym zgłoszeniu takiej prośby na adres e-mail: biuro@wozniaksj.pl

8. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość

 

1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, przysługuje wyłącznie Klientom będącym Konsumentami.

2. Prawo odstąpienia można Konsument może zrealizować poprzez złożenie pisemnego oświadczenia skierowanego do Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru Zamawiającemu.

3. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres Sprzedawcy podany w punkcie X ppkt. 2 niniejszego Regulaminu lub na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@wozniaksj.pl

4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, który jest do pobrania tutaj. Wzór oświadczenia przesyłany jest Zamawiającemu wraz z Potwierdzeniem Zamówienia oraz wraz z Towarem, w formie papierowej.

5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6. W razie odstąpienia od Umowy, Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Zamawiającemu – Konsumentowi, wszystkie dokonane przezeń Płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności następuje na wskazane przez Konsumenta w formularzu zwrotu konto bankowe, chyba że obie strony uzgodniły inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.

7. Zamawiający – Konsument, ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności, o której mowa w punkcie 5 powyżej, do momentu otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego – Konsumenta dowodu jej odesłania na adres Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Zamawiający – Konsument, wybrał sposób dostarczenia Towaru do Sprzedawcy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez Zamawiającego dodatkowych kosztów dostawy Towaru do Sprzedawcy.

10. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru.

11. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

9. Reklamacje

 

1. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego – Konsumenta, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową. Zamawiający – Konsument przyjmuje do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem roku od dnia wydania Towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową, Zamawiający powinien zgłosić reklamację Sprzedawcy.

3. W celu umożliwienia Sprzedawcy ustosunkowania się do zastrzeżeń Zamawiającego, reklamacja powinna:

– zostać złożona w formie pisemnej i przesłana pocztą na adres Sprzedawcy, podany w punkcie X ppkt. 2 niniejszego Regulaminu lub elektronicznej, na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@wozniaksj.pl tutaj pobierz protokół reklamacyjny

– określać przyczynę złożenia reklamacji oraz wskazywać zakres żądania Zamawiającego;

– zawierać dołączony dowód zakupu (np. potwierdzenie przelewu, paragon, rachunek, fakturę lub jakikolwiek inny dowód zakupu) oraz gwarancję jeśli taka została udzielona – co nie jest jednak warunkiem jej rozpatrzenia;

– wskazywać sposób udzielenia odpowiedzi na reklamację – odpowiedź pisemna lub za pośrednictwem e-mail;

– zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego, w tym numer konta bankowego, na który nastąpić miałby ewentualny zwrot Ceny lub różnicy pozostałej po jej obniżeniu.

4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Zamawiającego kierując odpowiedź pisemną lub e-mail na adres podany przez Zamawiającego w reklamacji. Nieustosunkowanie się Sprzedawcy do prawidłowo złożonej reklamacji w powyższym terminie jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.

5. Jeżeli jest to możliwe, reklamowany Towar powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu.

6. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z Umową, Sprzedawca według wyboru Zamawiającego- Konsumenta, nieodpłatnie wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie. . W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Zamawiającemu – Konsumentowi uiszczoną przez niego cenę. Zamawiający nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

7. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Zamawiającemu.

8. W przypadku Zamawiającego, niebędącego Konsumentem, traci on uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z Umową, jeżeli nie sprawdził Towaru w czasie i sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 3 dni od odebrania Towaru, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

9. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uznał reklamacji Zamawiającego, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Zamawiający może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (“Sąd Polubowny”), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

10. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Zamawiający niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

11. Formularze wniosków, o których mowa w pkt. 9 powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowe www.uokik.gov.pl .

12. Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.

13. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.

14. Zamawiający, będący Konsumentem, może także zasięgnąć pomocy u Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl

10. Strony Umowy i kontakt do Sprzedawcy

 

1. Stronami Umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym piorokracja.pl są Zamawiający oraz Sprzedawca.

2. Sprzedawcą jest spółka Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Woźniak Spółka Jawna ul. Wiślana 1, 05-092 Łomianki . NIP:1180049591 REGON: 010151553

3. Wszelka korespondencja kierowana przez Użytkownika do Sprzedawcy, powinna być adresowana na adres podany w pkt. 2 powyżej lub elektronicznie na adres e-mail: biuro@wozniaksj.pl

11. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji kartą płatniczą oraz poprzez Przelewy dedykowane, dokonywane za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznej.

12. Dane osobowe

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Woźniak Spółka Jawna ul. Wiślana 1, 05-092 Łomianki

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą adresu e-mail: biuro@wozniaksj.pl

3. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu, i znajduje się na stronie internetowej: Polityka Prywatnośći

13. Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy oraz postanowień niniejszego Regulaminu, rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

3. Poza możliwością sądowego rozstrzygania sporów, Strony mają także możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów poprzez skierowanie sprawy do mediacji lub poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Zasady dostępu do procedur, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały opisane w rozdziale IX pkt. 8-13 niniejszego Regulaminu.

4. Konsumenci mogą także zasięgnąć pomocy u Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów lub u właściwej terenowo Federacji Konsumentów.

5. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakładce: Konsumenci – Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie https://wozniakizolacje.pl/regulamin-zakupow/ ‎

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, o czym uprzednio poinformuje Użytkowników. Wszelkie zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów już zamówionych w Sklepie.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku:

– zmiany zakresu świadczonych usług,

– zmiany akceptowanych sposobów Płatności,

– zmiany sposobów i kosztów dostawy,

– zmiany funkcjonalności Sklepu,

– zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

– zmian w zakresie struktury i adresów kontaktowych po stronie Sprzedawcy.

9. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Użytkownika, , za pośrednictwem adresu e-mail, Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianie. Sprzedawca poinformuje Użytkownika o treści zmian oraz przewidywanym terminie ich wejścia w życie.

10. Zmiany Regulaminu będą dodatkowo udostępniane na stronie internetowej Sklepu.

11. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na Zamówienia dokonane przed ich wejściem w życie.

Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy

Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jest do pobrania tutaj.

Pouczenie

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu i jest do pobrania tutaj.